† Jesus - My Great Master † Songs | Bible | Prayers | Messages | Rosary

தருமம் செய்யும்பொழுது முகம் கோணாதே:தோபித்து 4 : 7

தருமம் செய்யும்பொழுது முகம் கோணாதே:தோபித்து 4 : 7

தோபித்து வாழ்நாள் எல்லாம் உண்மையையும், நீதியையும் பின்பற்றி வாழ்ந்து வந்தவர்.அசீரியா நாட்டில் உள்ள நினிவே நகருக்கு நாடு கடத்தப்பட்ட அவரின் உறவினர்களுக்கு பல தருமங்கள் செய்து வந்தவர். இஸ்ரயேலர் எல்லார்க்கும் எக்காலத்துக்கும் கட்டளையிட்டிருந்தபடி திருவிழாக்களின் போது பலமுறை எருசலேமுக்கு சென்று வந்தவர். தனது கால்நடையிலும்,தானியம்,திராட்சை ரசம், ஒலிவ எண்ணெய் ஆகியவற்றில் பத்தில் ஒரு பங்கை எருசலேமில் திருப்பணி புரிந்து வந்த லேவியரிடம் கொடுத்து வந்தவர். அவர் தன் வழிமரபில் வந்த அன்னாள் என்பவளை மணந்து கொண்டார். அவர்களுக்கு ஒரு மகன் பிறந்தான்.அவன் பெயர் தோபியா. இவர்கள் யாவரும் நாடு கடத்தப்பட்டு அங்கு அடிமைகளாக இருந்தபொழுது மற்றவர்கள் எல்லோரும் அந்நாட்டின் உணவை உண்டு வாழ்ந்தனர். ஆனால் தோபித்து அந்நிய உணவை உண்ணாமல் தவிர்த்து வந்தார். ஏனெனில் தமது முழுமனதுடன் கடவுளை சிந்தனையில் நிறுத்தி உன்னத இறைவனின் விருப்பப்படி வாழ்ந்து வந்தார். அசீரிய மன்னன் சனகெரியு யூதா மக்களை கொன்று குவித்து வநதான். அப்பொழுது தோபித்து அந்த சடலங்களை எடுத்து அடக்கம் செய்து வந்தார்.தனது இன மக்களுக்கு தன்னால் இயன்ற உதவிகளை செய்துவந்தார். அதனால்...

A GOLDEN FINISH

A GOLDEN FINISH

“Their wealth remains in their families, their heritage with their descendants.” –Sirach 44:11 Many people work hard during their adult lives, with the goal of enjoying a relaxing, well-deserved retirement. They feel it’s the time to enjoy one’s grandchildren, and catch up on travel, hobbies, and leisure that were missed out on during many years of sacrifice. However, the “golden years” are not really the time to let up; instead, these years are the time to “seal in” the heritage that has been sown. All too often, it takes only one generation for a society to lose its collective faith....

Today, we pray for our protection

Today, we pray for our protection

Lord Jesus, today we pray for protection – from evil, strife, bad habits and any vile attacks of Satan. Lord, we want to live glorifying Your name. Sometimes, we build up shackles which destroy us, instead of keeping us safe. Protect us – from this moment, in a very special way, Lord Jesus. Send Your angels to stand guard over us and our own. More than anything, keep us away from anything that hinders us from loving You and loving our brethren. Amen. Collect: Grant us, O Lord, we pray, that the course of our world may be directed by...

உலகின் விதானத்தின்மீது வீற்றிருப்பவர் நமது ஆண்டவரே! எசாயா  40 : 22

உலகின் விதானத்தின்மீது வீற்றிருப்பவர் நமது ஆண்டவரே! எசாயா 40 : 22

இந்த பூமியில் வாழும் நாம் ஆண்டவரின் பார்வைக்கு வெட்டுக்கிளி போல் இருக்கிறோம். கடவுள் வானங்களை மெல்லிய திரைகளாக பரப்பி அவைகளைக் குடியிருக்கும் கூடாராமாக விரிக்கிறார். ஆள்வோரை வீழ்த்துபவர் அவரே! மண்ணுலகின் தலைவர்களை ஒன்றுமில்லாது ஆக்குபவர் அவரே. அவர்கள் திரும்ப நாட்டப்படுவதுமில்லை. விதைக்கப்படுவதுமில்லை. அவர்களுடைய அடிமரம் திரும்ப பூமியிலே வேர்விடுவதுமில்லை. அவர்கள்மேல் ஆண்டவர் ஊதவே அவர்கள் பட்டுப்போவார்கள். பெருங்காற்று அவர்களை ஒரு துரும்பைப்போல் அடித்துக்கொண்டு போகும். இவ்வளவு வல்லமையும்,மகத்துவமும் நிறைந்த ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கும்பொழுது நாம் மனம் கலங்க வேண்டிய அவசியம் தான் வேண்டுமோ! ஆண்டவரின் ஆவிக்கு வழிகாட்டியவர் யார்? அவருக்கு அறிவுரையாளனாய் இருந்து கற்றுத்தந்தவர் யார்? யாரிடம் அவர் அறிவுரை கேட்டார்? அவருக்கு பயிற்சி அளித்து, நீதிநெறியை உணரத்தியவர் யார்? அவருக்கு அறிவு புகட்டி விவேக நெறியைக் காட்டியவர் யார்? அவர் பூமியின் உருண்டையின்மேல் வீற்றிருக்கிறார். அங்கிருந்து நம்மை கண்ணோக்கி பார்த்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறார். சகல மக்களும் அவருக்குமுன் ஒன்றுமில்லை. அவர்கள் சூனியமாகவும், மாயையாகவும் எண்ணப்படுகிறார்கள். அவரை யாரோடும் ஒப்பிடாதீர்கள்.யாரோடு ஒப்பிட்டு எந்த சாயலை அவருக்கு நிகராக செய்வீர்கள்?...

LOSING YOUR SOCIAL SECURITIES

LOSING YOUR SOCIAL SECURITIES

“You have nothing to fear from Him! Get up! He is calling you!” –Mark 10:49 Because of our sins, we are in some way spiritually blind. By grace, we may begin “to call out, ‘Jesus, Son of David, have pity on’ ” us! (Mk 10:47) Then many things inside pressure us to be quiet (see Mk 10:48). What if Jesus did have mercy on us? What if He opened our eyes? We would see our sinfulness, our lives, and even reality. Moreover, healed blind people no longer qualify for the social securities of comforts, excuses, and sympathy. Then what would...

%d bloggers like this: