அவர்கள் உண்மையினால் உமக்கு உரியவர் ஆகும்படி அவர்களுக்காக என்னையே உமக்கு அர்ப்பணமாக்குகிறேன். யோவான் 17 : 19

mygreatmaster-promise-4-8-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

அவர்கள் உண்மையினால் உமக்கு உரியவர் ஆகும்படி அவர்களுக்காக
என்னையே உமக்கு அர்ப்பணமாக்குகிறேன்.

யோவான் 17 : 19

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: