அவர் செய்த வியத்தகு செயல்களை நினைவு கூருங்கள்! அவர்தம் அருஞ்செயல்களையும், அவரது வாய் மொழிந்த நீதித் தீர்ப்புகளையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள். திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 105:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: