ஆண்டவரே, நான் தனிமையாயிருந்தாலும் நீரே என்னைப் பாதுகாப்புடன் வாழச் செய்கின்றீர். திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 4:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: