ஆண்டவர் இரக்கமும், அருளும் கொண்டவர்

திருப்பாடல் 103: 1 – 2, 3 – 4, 8, 10, 12 – 13

விவிலியம் முழுவதும் நாம் பார்த்தோமென்றால், இந்த இரண்டு பண்புகளையும் நாம் கடவுளின் பண்புகளாகச் சுட்டிக்காட்ட முடியும். இரக்கம் என்பது மனம் இளகுதல், மனம் இரங்குதல் என்று பொருள்படுத்தலாம். கடவுள் மனம் இரங்குகிறவராக, இளகுகிறவராக இருக்கிறார். இஸ்ரயேல் மக்கள் பல தவறுகளைச் செய்தார்கள். அந்த தவறுகளை அவர்கள் அறியாமல் செய்யவில்லை. தெரிந்தே செய்தார்கள். தாங்கள் செய்வது தவறு என்பது தெரிந்தும், அது கடவுளுடைய கோபத்தைக்கிளறும் என்பதை அறிந்தும் தவறு செய்கிறார்கள். ஆனாலும், இறைவன் அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுகிறார்.

இறைவன் இரக்கம் காட்டி, மன்னிப்பு மட்டும் வழங்கவில்லை. அவர்களுக்கு தன்னுடைய அருளையும் அதிகமாகத்தருகிறார். பொதுவாக, நமக்கு எதிராக தவறு செய்கிறவர்களை மன்னிப்பதற்குக் கூட நமக்கு மனமிருக்காது. ஒருவேளை மற்றவர்களின் தொந்தரவின் பொருட்டு, அவர்களை நாம் மன்னிக்கலாம். ஆனால், அவர்களுக்கு உதவி செய்வதோ, அவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுவதோ மிகவும் கடினமான காரியமாக இருக்கிறது. கடவுள் செய்த தவறுகளை மன்னிப்பதோடு நின்றுவிடாமல், அருளையும், ஆசீரையும் தருகிறவராக இருக்கிறார்.

நமது வாழ்க்கையில் இரக்கத்தையும், அருளையும் நிச்சயமாக நாம் பெற்றிருப்போம். அந்த பண்புகளை நாம் மட்டும் பெற்றுக்கொண்டால் போதாது. கடவுளிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட பண்புகளை நாம், நமது வாழ்விலும் வெளிப்படுத்துவோம்.

அருட்பணி. ஜெ. தாமஸ் ரோஜர்

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: