ஆண்டவர் தாம் திருப்பொழிவு செய்தவருக்கு வெற்றி தருகின்றார். தமது தூய வானத்திலிருந்து அவருக்குப் பதிலளிக்கின்றார். வெற்றியளிக்கும் தமது வலக்கையின் ஆற்றலைக் காட்டுகின்றார் என்று இப்பொழுது நான் அறிந்து கொள்கின்றேன். திருப்பாடல்கள் 20 : 6 .

mygreatmaster-promise-3-8-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

ஆண்டவர் தாம் திருப்பொழிவு செய்தவருக்கு வெற்றி தருகின்றார்.
தமது தூய வானத்திலிருந்து அவருக்குப் பதிலளிக்கின்றார்.
வெற்றியளிக்கும் தமது வலக்கையின் ஆற்றலைக் காட்டுகின்றார்
என்று இப்பொழுது நான் அறிந்து கொள்கின்றேன்.

திருப்பாடல்கள் 20 : 6 .

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: