ஆண்டவர் தொடர்ந்து உன்னை வழிநடத்துவார்;வறண்ட சூழலில் உனக்கு நிறைவளிப்பார்;உன் எலும்புகளை வலிமையாக்குவார்; நீயும் நீர் பாய்ந்த தொட்டம்போலும்,ஒருபோதும் வற்றாத நீரூற்று போலும் இருப்பாய். ஏசாயா 58 : 11.

mygreatmaster-promise-29-7-2015

ஆண்டவர் தொடர்ந்து உன்னை வழிநடத்துவார்;வறண்ட சூழலில்
உனக்கு நிறைவளிப்பார்;உன் எலும்புகளை வலிமையாக்குவார்;
நீயும் நீர் பாய்ந்த தொட்டம்போலும்,ஒருபோதும் வற்றாத நீரூற்று
போலும் இருப்பாய்.

ஏசாயா 58 : 11.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: