ஆபிராம்! அஞ்சாதே. நான் உனக்குக் கேடயமாக இருப்பேன். உனக்குப் பெரும் கைம்மாறு கிடைக்கும்.” தொடக்க நூல் (ஆதிஆகமம்) 15:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: