இணைச் சட்டம் 10:19

அன்னியருக்கு அன்பு காட்டுங்கள்; ஏனெனில் எகிப்தில் நீங்களும் அன்னியராய் இருந்தீர்கள். ~இணைச் சட்டம் 10:19

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: