இணைச் சட்டம் 20:6

திராட்சைத் தோட்டம் அமைத்து அதன் பயனை அனுபவிக்காதவன் தன் வீட்டுக்குத் திரும்பிப் போகட்டும். அவன் போரில் இறக்க நேரிட்டால், வேறு ஒருவன் அதன் பயனை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். ~இணைச் சட்டம் 20:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: