இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : இனி நான் உங்களை பணியாளர் என்று சொல்ல மாட்டேன்.ஏனெனில், தம் தலைவர் செய்வது இன்னது என்று பணியாளருக்குத் தெரியாது. உங்களை நான் நண்பர்கள் என்றேன்;ஏனெனில்,என் தந்தையிடம் இருந்து நான் கேட்டவை அனைத்தையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன். யோவான் 15 : 15

mygreatmaster-promise-11-8-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

இனி நான் உங்களை பணியாளர் என்று சொல்ல மாட்டேன்.ஏனெனில்,
தம் தலைவர் செய்வது இன்னது என்று பணியாளருக்குத் தெரியாது.
உங்களை நான் நண்பர்கள் என்றேன்;ஏனெனில்,என் தந்தையிடம்
இருந்து நான் கேட்டவை அனைத்தையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன்.

யோவான் 15 : 15

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: