இனி, நான் மன அமைதியுடன் படுத்துறங்குவேன்; ஏனெனில், ஆண்டவரே, நான் தனிமையாயிருந்தாலும் நீரே என்னைப் பாதுகாப்புடன் வாழச் செய்கின்றீர்.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

இனி, நான் மன அமைதியுடன் படுத்துறங்குவேன்;
ஏனெனில், ஆண்டவரே, நான் தனிமையாயிருந்தாலும்
நீரே என்னைப் பாதுகாப்புடன் வாழச் செய்கின்றீர்.

திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 4:8

mygreatmaster-promise-22-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: