இன்று இந்த வீட்டிற்கு மீட்பு உண்டாயிற்று;ஏனெனில் இவரும் ஆபிரகாமின் மகனே!!இழந்து போனதைத் தேடி மீட்கவே மானிடமகன் வந்திருக்கிறார். லூக்கா 19 : 9,10.

mygreatmaster-promise-8-8-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

இன்று இந்த வீட்டிற்கு மீட்பு உண்டாயிற்று;ஏனெனில் இவரும்
ஆபிரகாமின் மகனே!!இழந்து போனதைத் தேடி மீட்கவே மானிடமகன்
வந்திருக்கிறார்.

லூக்கா 19 : 9,10.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: