இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: அவர்களின் வழிகாட்டிகள் தடைகளைத் தகர்த்தெறிந்து வெளியேறுவார்கள்;அவர்களின் அரசர் அவர்களுக்கு முன்னால் கடந்து செல்வார்; ஆண்டவரே அவர்களை வழிநடத்திப் போவார்.” மீக்கா 2 : 13

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

அவர்களின் வழிகாட்டிகள் தடைகளைத் தகர்த்தெறிந்து
வெளியேறுவார்கள்;அவர்களின் அரசர் அவர்களுக்கு முன்னால்
கடந்து செல்வார்; ஆண்டவரே அவர்களை வழிநடத்திப் போவார்.”

மீக்கா 2 : 13

mygreatmaster-promise-15-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: