இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : அமைதி தரும் கடவுள் சாத்தானை உங்கள் காலடியில் நசுக்கிப் போடுவார். நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் அருள் உங்களோடு இருப்பதாக! உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 16:20

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

அமைதி தரும் கடவுள் சாத்தானை உங்கள் காலடியில் நசுக்கிப் போடுவார்.
நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் அருள் உங்களோடு இருப்பதாக!

உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் 16:20

mygreatmaster-promise-28-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: