இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :ஆண்டவர் உனக்கு ஆசி வழங்கி உன்னைக் காப்பாராக! ஆண்டவர் தம் திருமுகத்தை உன்மேல் ஒளிரச் செய்து உன்மீது அருள் பொழிவாராக! ஆண்டவர்தம் திருமுகத்தை உன் பக்கம் திருப்பி உனக்கு அமைதி அருள்வாராக! எண்ணிக்கை 6 : 24 to 26.

mygreatmaster-promise-26-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

ஆண்டவர் உனக்கு ஆசி வழங்கி உன்னைக் காப்பாராக!
ஆண்டவர் தம் திருமுகத்தை உன்மேல் ஒளிரச் செய்து
உன்மீது அருள் பொழிவாராக!
ஆண்டவர்தம் திருமுகத்தை உன் பக்கம் திருப்பி
உனக்கு அமைதி அருள்வாராக!

எண்ணிக்கை 6 : 24 to 26.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: