இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :” ஆண்டவரே எனக்குத் துணை, நான் அஞ்சமாட்டேன் ; மனிதர் எனக்கு எதிராக என்ன செய்ய முடியும் ?” என்று கூறலாம். எபிரெயர் 13 : 6.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

“ஆண்டவரே எனக்குத் துணை,

நான் அஞ்சமாட்டேன் ;

மனிதர் எனக்கு எதிராக

என்ன செய்ய முடியும் ?”

என்று கூறலாம்.

எபிரெயர் 13 : 6.

mygreatmaster-promise-18-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: