இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :ஆகவே இயேசுவின் பெயருக்கு விண்ணவர், மண்ணவர் , கீழுலகோர் அனைவரும் மண்டியிடுவர்; தந்தையாம் கடவுளின் மாட்சிக்காக ” இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் ” என எல்லா நாவுமே அறிக்கையிடும். பிலிப்பியர் 2 : 10 , 11

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

ஆகவே இயேசுவின் பெயருக்கு விண்ணவர், மண்ணவர் , கீழுலகோர்
அனைவரும் மண்டியிடுவர்; தந்தையாம் கடவுளின் மாட்சிக்காக
” இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் ” என எல்லா நாவுமே அறிக்கையிடும்.

பிலிப்பியர் 2 : 10 , 11

mygreatmaster-promise-26-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: