இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : ஆண்டவராகிய என் தலைவரின் ஆவி என்மேல் உள்ளது;அவர் எனக்கு அருள் பொழிவு செய்துள்ளார்; ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு நற்செய்தியை அறிவிக்கவும்,உள்ளம் உடைந்தோரைக் குணப்படுத்தவும்,சிறைப் பட்டோருக்கு விடுதலையைப் பறைசாற்றவும்,கட்டுண்டோருக்கு விடிவைத் தெரிவிக்கவும் என்னை அனுப்பியுள்ளார். ஏசாயா 61 : 1

mygreatmaster-promise-16-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :

ஆண்டவராகிய என் தலைவரின் ஆவி என்மேல் உள்ளது;அவர் எனக்கு அருள் பொழிவு செய்துள்ளார்; ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு நற்செய்தியை அறிவிக்கவும்,உள்ளம் உடைந்தோரைக் குணப்படுத்தவும்,சிறைப் பட்டோருக்கு விடுதலையைப் பறைசாற்றவும்,கட்டுண்டோருக்கு விடிவைத் தெரிவிக்கவும் என்னை அனுப்பியுள்ளார்.

ஏசாயா 61 : 1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: