இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : இதோ,நான் புதிய வானத்தையும்,புதிய பூமியையும்,சிருஷ்டிக்கிறேன்; முந்தினவைகள் இனி நினைக்கப்படுவதுமில்லை,மனதிலே தோன்றுவதுமில்லை. ஏசாயா 65:17

mygreatmaster-promise-20-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :

இதோ,நான் புதிய வானத்தையும்,புதிய பூமியையும்,சிருஷ்டிக்கிறேன்;
முந்தினவைகள் இனி நினைக்கப்படுவதுமில்லை,மனதிலே
தோன்றுவதுமில்லை.

ஏசாயா 65:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: