இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : இயேசுவின் வார்த்தையைக் கடைப்பிடிப்போரிடம் கடவுளின் அன்பு உண்மையாகவே நிறைவடைகிறது; நாம் அவரோடு இணைந்து இருக்கிறோம் என அதனால் அறிந்துக்கொள்ளலாம். 1 யோவான் 2 : 5.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

இயேசுவின் வார்த்தையைக் கடைப்பிடிப்போரிடம் கடவுளின் அன்பு
உண்மையாகவே நிறைவடைகிறது; நாம் அவரோடு இணைந்து
இருக்கிறோம் என அதனால் அறிந்துக்கொள்ளலாம்.

1 யோவான் 2 : 5.

mygreatmaster-promise-14-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: