இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : இனி எனக்கென வைக்கப்பட்டிருப்பது நேரிய வாழ்வுக்கான வெற்றி வாகையே. அதை இறுதி நாளில் ஆண்டவர் எனக்குத் தருவார்; நீதியான அந்த நடுவர் எனக்கு மட்டுமல்ல, அவர் தோன்றுவார் என விரும்பிக் காத்திருக்கும் அனைவருக்குமே தருவார். 2 திமொத்தேயு 4 : 8

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்:

இனி எனக்கென வைக்கப்பட்டிருப்பது நேரிய வாழ்வுக்கான வெற்றி
வாகையே. அதை இறுதி நாளில் ஆண்டவர் எனக்குத் தருவார்;
நீதியான அந்த நடுவர் எனக்கு மட்டுமல்ல, அவர் தோன்றுவார்
என விரும்பிக் காத்திருக்கும் அனைவருக்குமே தருவார்.

2 திமொத்தேயு 4 : 8

mygreatmaster-promise-03-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: