இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : இப்பொழுது அண்டத்தின் கடவுளைப் போற்றுங்கள் எல்லா இடங்களிலும் அரியன பெரியன செய்பவரை , பிறப்பிலிருந்து நம்வாழ்வை மேன்மைப் படுத்துபவரை, தம் இரக்கத்திற்கு ஏற்ப நம்மை நடத்துகிறவரைப் புகழுங்கள். சீராக் 50 : 22

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

இப்பொழுது அண்டத்தின் கடவுளைப் போற்றுங்கள்
எல்லா இடங்களிலும் அரியன பெரியன செய்பவரை ,
பிறப்பிலிருந்து நம்வாழ்வை மேன்மைப் படுத்துபவரை,
தம் இரக்கத்திற்கு ஏற்ப நம்மை நடத்துகிறவரைப் புகழுங்கள்.

சீராக் 50 : 22.

mygreatmaster-promise-10-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: