இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : இவ்வாறு உங்கள்மீது ஏக்கமுள்ளவர்களாய் கடவுளுடைய நற்செய்தியை மட்டுமின்றி எங்களையே உங்களுக்குக் கொடுத்துவிட ஆவலாய் இருந்தோம். ஏனெனில், நீங்கள் எங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் ஆகிவிட்டீர்கள். 1 தேசலோனியர் 2 : 8

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

இவ்வாறு உங்கள்மீது ஏக்கமுள்ளவர்களாய்

கடவுளுடைய நற்செய்தியை மட்டுமின்றி எங்களையே

உங்களுக்குக் கொடுத்துவிட ஆவலாய் இருந்தோம்.

ஏனெனில், நீங்கள் எங்கள் அன்புக்குரியவர்கள்

ஆகிவிட்டீர்கள்.

1 தேசலோனியர் 2 : 8

mygreatmaster-promise-14-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: