இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : இதோ ! நான் விரைவில் வருகிறேன். அவரவர் செயலுக்கு ஏற்ப அவரவருக்கு நான் அளிக்கவிருக் கின்ற கைம்மாறு என்னிடம் உள்ளது. திருவெளிப்பாடு 22 : 12.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

இதோ ! நான் விரைவில் வருகிறேன். அவரவர்
செயலுக்கு ஏற்ப அவரவருக்கு நான் அளிக்கவிருக்
கின்ற கைம்மாறு என்னிடம் உள்ளது.

திருவெளிப்பாடு 22 : 12.

mygreatmaster-promise-15-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: