இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ; என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுண்டோ ? எரேமியா 32 : 27.

mygreatmaster-promise-17-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :
இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ; என்னாலே
செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுண்டோ ?

எரேமியா 32 : 27.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: