இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : உன் செல்வத்தைக்கொண்டு அவரைப் போற்று; உன் விளைச்சல்கள் எல்லாவற்றின் முதற்பலனையும் ஆண்டவருக்குக் காணிக்கையாக்கு நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 3:9

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

உன் செல்வத்தைக்கொண்டு அவரைப் போற்று;
உன் விளைச்சல்கள் எல்லாவற்றின்
முதற்பலனையும் ஆண்டவருக்குக் காணிக்கையாக்கு

நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) 3:9

mygreatmaster-promise-19-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: