இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : உன் விண்ணப்பத்தைக் கேட்டேன். உன் கண்ணீரைக் கண்டேன். இதோ,நான் உன்னைக் குணமாக்குவேன், நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குப் போவாய். 2 இராஜாக்கள் 20:5.

mygreatmaster-promise-18-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

உன் விண்ணப்பத்தைக் கேட்டேன்.
உன் கண்ணீரைக் கண்டேன்.
இதோ,நான் உன்னைக் குணமாக்குவேன்,
நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குப் போவாய்.

2 இராஜாக்கள் 20:5.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: