இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: உன்னை நான் பெரிய இனமாக்குவேன்;உனக்கு ஆசி வழங்குவேன். உன் பெயரை நான் சிறப்புறச் செய்வேன்;நீயே ஆசியாக விளங்குவாய். தொடக்க நூல் 12 : 2.

mygreatmaster-promise-31-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

உன்னை நான் பெரிய இனமாக்குவேன்;உனக்கு ஆசி வழங்குவேன்.
உன் பெயரை நான் சிறப்புறச் செய்வேன்;நீயே ஆசியாக விளங்குவாய்.

தொடக்க நூல் 12 : 2.

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: