இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : உங்கள் தலைமுடி எல்லாம் கூட எண்ணப்பட்டிருக்கின்றன . அஞ்சாதீர்கள்; சிட்டுக்குருவிகள் பலவற்றை விட நீங்கள் மேலானவர்கள். லூக்கா 12 : 7

இன்றைய  வாக்குத்தத்தம்

உங்கள் தலைமுடி எல்லாம் கூட எண்ணப்பட்டிருக்கின்றன .

அஞ்சாதீர்கள்; சிட்டுக்குருவிகள் பலவற்றை விட நீங்கள்

மேலானவர்கள்.

லூக்கா 12 : 7

mygreatmaster-promise-20-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: