இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :” உமது சொற்களில் நீதி வெளிப்படுகிறது; உமது தண்டனைத் தீர்ப்புகளில் வெற்றி விளங்குகிறது ” . உரோமையர் 3 : 4.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

“உமது சொற்களில் நீதி வெளிப்படுகிறது;

உமது தண்டனைத் தீர்ப்புகளில் வெற்றி

விளங்குகிறது “

உரோமையர் 3 : 4.

mygreatmaster-promise-21-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: