இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : உமது இல்லத்தில் தங்கியிருப்போர் நற்பேறு பெற்றோர் ; அவர்கள் எந்நாளும் உம்மைப் புகழ்ந்து கொண்டேயிருப்பார்கள். திருப்பாடல்கள் 84 : 4

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

உமது இல்லத்தில் தங்கியிருப்போர் நற்பேறு பெற்றோர் ;

அவர்கள் எந்நாளும் உம்மைப் புகழ்ந்து கொண்டேயிருப்பார்கள்.

திருப்பாடல்கள் 84 : 4

mygreatmaster-promise-25-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: