இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: உங்கள் தந்தை இரக்கமுள்ளவராய் இருப்பதுபோல நீங்களும் இரக்கம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள். லூக்கா 6 : 36.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

உங்கள் தந்தை இரக்கமுள்ளவராய் இருப்பதுபோல நீங்களும்
இரக்கம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள்.

லூக்கா 6 : 36.

mygreatmaster-promise-02-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: