இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: உலகமெங்கும் உள்ள எல்லா மக்களினத்தாரும் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு விண்ணரசைப் பற்றிய இந்நற்செய்தி உலகமெங்கும் அறிவிக்கப்படும் . அதன் பின் முடிவு வரும். மத்தேயு 24 : 14

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

உலகமெங்கும் உள்ள எல்லா மக்களினத்தாரும்

ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு விண்ணரசைப் பற்றிய

இந்நற்செய்தி உலகமெங்கும் அறிவிக்கப்படும் .

அதன் பின் முடிவு வரும்.

மத்தேயு 24 : 14

mygreatmaster-promise-06-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: