இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : உமது பெயரை அறிந்தோர் உம்மில் நம்பிக்கை கொள்வர்; ஆண்டவரே , உம்மை நாடி வருவோரை நீர் கைவிடுவதில்லை. திருப்பாடல்கள் 9 : 10

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

உமது பெயரை அறிந்தோர் உம்மில் நம்பிக்கை

கொள்வர்; ஆண்டவரே , உம்மை நாடி வருவோரை

நீர் கைவிடுவதில்லை.

திருப்பாடல்கள் 9 : 10

mygreatmaster-promise-09-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: