இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :எனக்கு அன்பு காட்டுவோருக்கு நானும் அன்பு காட்டுவேன்; என்னை ஆவலோடு காலைதோறும் தேடுகின்றவர்கள் என்னைக் கண்டுபிடிப்பார்கள். நீதிமொழிகள் 8 : 17.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

எனக்கு அன்பு காட்டுவோருக்கு நானும் அன்பு காட்டுவேன்; என்னை
ஆவலோடு காலைதோறும் தேடுகின்றவர்கள் என்னைக் கண்டுபிடிப்பார்கள்.

நீதிமொழிகள் 8 : 17.

mygreatmaster-promise-13-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: