இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : ஏனெனில், ஆண்டவரே, நேர்மையாளர்க்கு நீர் ஆசிவழங்குவீர்; கருணை என்னும் கேடயத்தால் அவரை மறைத்துக் காப்பீர். திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 5:12

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

ஏனெனில், ஆண்டவரே, நேர்மையாளர்க்கு நீர் ஆசிவழங்குவீர்; கருணை என்னும் கேடயத்தால் அவரை மறைத்துக் காப்பீர். திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) 5:12

mygreatmaster-promise-27-8-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: