இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : ஒருவர் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின்படி போதிக்கக் கடவன்..ஒருவர் உதவி செய்தால் தேவன் தந்தருளும் பெலத்தின் படி செய்யக்கடவர். எல்லாவற்றிலேயும் இயேசு கிறிஸ்துமூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்வீர்களாக ; அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதாகாலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமென்!! 1 பேதுரு 4 : 11.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :

ஒருவர் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின்படி போதிக்கக் கடவன்..ஒருவர் உதவி செய்தால் தேவன் தந்தருளும் பெலத்தின் படி செய்யக்கடவர். எல்லாவற்றிலேயும் இயேசு கிறிஸ்துமூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்வீர்களாக ; அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதாகாலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமென்!!

1 பேதுரு 4 : 11

mygreatmaster-promise-01-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: