இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: ஒரு குழந்தை நமக்குப் பிறந்துள்ளார்; ஓர் ஆண்மகவு நமக்குத் தரப்பட்டுள்ளார்; ஆட்சிப் பொறுப்பு அவர் தோள்மேல் இருக்கும்; அவர் திருப்பெயரோ ” வியத்தகு ஆலோசகர் ” ” வலிமை மிகு இறைவன் ” ” என்றுமுள்ள தந்தை ” ” அமைதியின் அரசர் ” என்று அழைக்கப்படும். ஏசாயா 9 : 6

mygreatmaster-promise-15-7-2015
இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

ஒரு குழந்தை நமக்குப் பிறந்துள்ளார்;
ஓர் ஆண்மகவு நமக்குத் தரப்பட்டுள்ளார்;
ஆட்சிப் பொறுப்பு அவர் தோள்மேல் இருக்கும்;
அவர் திருப்பெயரோ ” வியத்தகு ஆலோசகர் ”
” வலிமை மிகு இறைவன் ” ” என்றுமுள்ள தந்தை ”
” அமைதியின் அரசர் ” என்று அழைக்கப்படும்.

ஏசாயா 9 : 6 .

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: