இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : கிறிஸ்துவின் இரத்தம்,வாழும் கடவுளுக்கு நாம் வழிபாடு செய்யுமாறு, சாவுக்கு அழைத்துச்செல்லும் செயல்களிலிருந்து நம் மனச்சான்றை எத்துணை மிகுதியாய்த் தூய்மைப்படுத்துகிறது.!ஏனெனில் என்றுமுள்ள தூய ஆவியினால் தம்மைத்தாமே கடவுளுக்கு மாசற்ற பலியாகக் கொடுத்தவர் அவரே. எபிரெயர் 9 : 14

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

கிறிஸ்துவின் இரத்தம்,வாழும் கடவுளுக்கு நாம்
வழிபாடு செய்யுமாறு, சாவுக்கு அழைத்துச்செல்லும்
செயல்களிலிருந்து நம் மனச்சான்றை எத்துணை
மிகுதியாய்த் தூய்மைப்படுத்துகிறது.!ஏனெனில்
என்றுமுள்ள தூய ஆவியினால் தம்மைத்தாமே
கடவுளுக்கு மாசற்ற பலியாகக் கொடுத்தவர் அவரே.

எபிரெயர் 9 : 14

mygreatmaster-promise-11-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: