இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : கடவுள் நமக்குக் கோழையுள்ளத்தினை அன்று, வல்லமையும் அன்பும் கட்டுப்பாடும் கொண்ட உள்ளத்தையே வழங்கியுள்ளார். 2 தீமோத்தேயு 1 : 7

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

கடவுள் நமக்குக் கோழையுள்ளத்தினை அன்று,

வல்லமையும் அன்பும் கட்டுப்பாடும் கொண்ட

உள்ளத்தையே வழங்கியுள்ளார்.

2 தீமோத்தேயு 1 : 7

mygreatmaster-promise-16-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: