இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: கர்த்தர் நல்லவர்,இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை;தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார். நாகூம் 1 : 7

mygreatmaster-promise-22-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை;
தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார்.

நாகூம் 1 : 7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: