இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: செல்வமும்,மாட்சியும்,உம்மிடமிருந்தே வருகின்றன.நீரே அனைத்தையும் ஆள்பவர்.ஆற்றலும்,வலிமையும்,உம் கையில் உள்ளன.எவரையும் பெருமைப்படுத்துவதும்,வலியவராக்குவதும் உம் கையில் உள்ளன. 1 குறிப்பேடு 29 : 12 .

mygreatmaster-promise-10-8-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

செல்வமும்,மாட்சியும்,உம்மிடமிருந்தே வருகின்றன.நீரே அனைத்தையும் ஆள்பவர்.ஆற்றலும்,வலிமையும்,உம் கையில்
உள்ளன.எவரையும் பெருமைப்படுத்துவதும்,வலியவராக்குவதும்
உம் கையில் உள்ளன.

1 குறிப்பேடு 29 : 12 .

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: