இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : தீமைக்குப் பதில் தீமை செய்யாதீர்கள்: பழிச்சொல்லுக்குப் பழிச் சொல் கூறாதீர்கள்: மாறாக, ஆசி கூறுங்கள். ஏனென்றால் கடவுள் வாக்களித்த ஆசியை உரிமையாக்கிக் கொள்வதற்கே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

தீமைக்குப் பதில் தீமை செய்யாதீர்கள்:
பழிச்சொல்லுக்குப் பழிச் சொல் கூறாதீர்கள்:
மாறாக, ஆசி கூறுங்கள்.
ஏனென்றால் கடவுள் வாக்களித்த ஆசியை
உரிமையாக்கிக் கொள்வதற்கே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.

பேதுரு முதல் திருமுகம் (1 இராயப்பர்) 3:9

mygreatmaster-promise-18-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: