இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : நீ எதைச் செய்தாலும் ஆண்டவரை மனத்தில் வைத்துச் செய்: அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செம்மையாக்குவார். நீதிமொழிகள் 3 : 6

mygreatmaster-promise-23-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம் :

நீ எதைச் செய்தாலும் ஆண்டவரை மனத்தில் வைத்துச் செய்:
அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செம்மையாக்குவார்.

நீதிமொழிகள் 3 : 6

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: