இன்றைய வாக்குத்தத்தம்: நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்; திகையாதே, நான் உன் தேவன்; நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாயம்பண்ணுவேன். என் நீதியின் வலதுகரத்தினால் உன்னைத் தாங்குவேன்

mygreatmaster-promise-11-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்.

நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்; திகையாதே, நான் உன்
தேவன்; நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாயம்பண்ணுவேன்.
என் நீதியின் வலதுகரத்தினால் உன்னைத் தாங்குவேன்.
 
ஏசாயா 41 : 10 .

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: