இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : மறைவானவை நம் கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கு உரியவை.வெளிப் படுத்தப்பட்டவையோ,இத் திருச்சட்டத்தின் வார்த்தைகளைக் கடைப்பிடிக்குமாறு,நமக்கும் நம் பிள்ளைகளுக்கும் என்றென்றைக்கும் உரியவை. இனைச் சட்டம். 29 : 29.

mygreatmaster-promise-27-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

மறைவானவை நம் கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கு உரியவை.வெளிப்
படுத்தப்பட்டவையோ,இத் திருச்சட்டத்தின் வார்த்தைகளைக்
கடைப்பிடிக்குமாறு,நமக்கும் நம் பிள்ளைகளுக்கும் என்றென்றைக்கும்
உரியவை.

இணைச்சட்டம் (உபாகமம்) 29 : 29

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: