இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : யூதா 1:24,25

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

வழுவாதபடி உங்களைக் காக்கவும் தமது மாட்சித் திருமுன் மகிழ்ச்சியோடு
உங்களை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்ல நம் மீட்பராகிய ஒரே கடவுளுக்கு,

நம் ஆண்டவர் இயேசுகிறிஸ்துவின் வழியாய், மாட்சியும் மாண்பும்
ஆற்றலும் ஆட்சியும் ஊழிக் காலந்தொட்டு இன்றும் என்றென்றும் உரியன. ஆமென்!

யூதா 1:24,25

mygreatmaster-promise-27-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: