‘ இயேசு ஆண்டவர் ‘ என வாயார அறிக்கையிட்டு, இறந்த அவரைக் கடவுள் உயிர்த்தெழச் செய்தார் என நீங்கள் உள்ளுர நம்பினால் மீட்பு பெறுவீர்கள். உரோமையர் 10 : 9.

mygreatmaster-promise-24-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

‘ இயேசு ஆண்டவர் ‘ என வாயார அறிக்கையிட்டு, இறந்த அவரைக்
கடவுள் உயிர்த்தெழச் செய்தார் என நீங்கள் உள்ளுர நம்பினால்
மீட்பு பெறுவீர்கள்.

உரோமையர் 10 : 9.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: