இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் அருளும் அமைதியும் உரித்தாகுக!

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

நம் தந்தையாம் கடவுளிடமிருந்தும் ஆண்டவர்
இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் அருளும் அமைதியும் உரித்தாகுக!
இயேசு கிறிஸ்து நமக்குமட்டும் அல்ல, அனைவருக்கும் ஆண்டவர்.

கிறிஸ்து இயேசுவின் வழியாக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இறையருளை
முன்னிட்டு உங்களை நினைத்து என் கடவுளுக்கு என்றும் நன்றி செலுத்துகிறேன்.

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 1:3,4

mygreatmaster-promise-25-9-2015

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: